dobri.jovevski@gmail.com +38 975 258 997

Фокусот ...
за создавање на средина за учење што нуди најразлични доживувања.
Акцент ...
кон поттикнување на ученицитe да поставуваат прашања, да доаѓат до решенија на проблемите, одговорно да работат.
Користењето ...
на Информациско комуникациската технологија во процесот на подучување на децата веќе не е избор туку потреба.
Медиумите...
за формираењ на заедница од наставници за размена на своите едукативни практики.
Моќта на учителската професија е креативноста во работата, постојано интелектуално, културно и професионално усовршување, следење и надгардување на информациите во областа на образованието. Преку можноста за примена на иновативни пристапи во наставата наставникот ги насочува учениците да се развијат социјално, интелектуално, физички и емоционално, соодветно на нивната возраст и степен на развој.
Добри Joвевски
Весник Дневник
Наставникот Добри Јовевски е наставник кој создава самоуверени и мотивирани ученици кои сами ќе истаржуваат, ќе изразуваат ставови и ќе носат заклучоци од реализираните активности.

(Новинар Ж. Цветковска)

ДВИЖЕЊЕ НИЗ ЖИВОТОТ

Read More

CURRICULUM VITAE

Read More

Блог

Мотивацијата клучен фактор за развој на образованието

Во шарената училница на ОУ„Илинден“ во Крива Паланка учат втородделенците на учителот Добре Јовевски. На ѕидовите има цртежи, учениците учат букви правејќи ги од пластелин, за полесно да се снајдат со геометриските фигури ги изработуваат од хартија. И сите дидактички помагала што...
Read More →

Моќта на учителската професија

Моќта на учителската професија е креативноста во работата, постојано интелектуално, културно и професионално усовршување, следење и надгардување на информациите во областа на образованието. Преку можноста за примена на иновативни пристапи во наставата наставникот ги нас...
Read More →
12

Партнери - Чекор по чекор

Соработници - Кирил Барбареев